Ulkoilma 26.3.2013

Metsäntutkimuslaitos Metla on tutkinut valtion talousmetsien virkistyskäyttöä edistävän metsänhoidon tuottamia yhteiskunnallisia hyötyjä. Tulosten mukaan valtion metsien hoitoon ollaan pääosin tyytyväisiä, ja panostukset virkistyskäyttöä tukevaan metsänhoitoon ovat yhteiskunnan kannalta perusteltuja.

Hyötyjä arvioitiin rahamääräisesti kansalaisten maksuhalukkuuden perusteella. Tutkimuksessa ei tarkasteltu puunmyynnin muutoksen tai virkistyskäytön ja matkailun mahdollisia kokonais-, alue- tai valtiontaloudellisia kerrannaisvaikutuksia.

Metlan varovaisen arvion mukaan nykykäytännön mukaiset hoitotoimet tuottavat virkistyshyötyjä 28–48 miljoonan euron arvosta vuodessa. Metsähallitus on puolestaan arvioinut, että virkistyskäytön edistäminen talousmetsissä vähentää valtiolle tuloutettavia metsätalouden tuottoja 10–13 miljoonaa eurolla vuodessa.

Arvioitujen hyötyjen ja kustannusten vertailu osoittaa, että nykyiset valtion talousmetsien virkistyskäyttöä edistävät panostukset ovat yhteiskunnan näkökulmasta perusteltuja ja kannattavia. Voisi sanoa, että miljoonan euron panostus on tuonut yhteiskunnalle vähintään kahden miljoonan euron arvosta virkistyshyötyjä“, metsien monikäytön talouden professori Artti Juutinen kertoo.

Tämä ei tietysti tarkoita sitä, että panostuksia kannattaisi lisätä kuinka paljon tahansa“, Juutinen täsmentää.

Valtion talousmetsien virkistyskäyttöä edistävän metsänhoidon hyötyjä on nyt ensimmäisen kerran arvioitu rahamääräisesti. Tulokset perustuvat noin 4000 vuonna 2012 kerättyyn kysely- ja haastatteluvastaukseen, ja ne on julkaistu Metlan työraportteja -sarjassa.

Käyttäjät pääosin tyytyväisiä

Kansalaiset ja Pohjois-Suomen matkailuyrittäjät ovat pääosin tyytyväisiä valtion talousmetsien nykyiseen hoitoon. Kansalaisten tyytyväisyys ilmenee myönteisinä mielipiteinä nykytilanteesta ja nykytilanteen rahamääräisenä arvostuksena. Kalastajat, metsästäjät ja luontomatkailijat arvostavat erityisen paljon virkistyskäytön huomioon ottamista.

Yleisimmät harrastukset valtion talousmetsissä ovat marjastus, sienestys, metsästys ja kävelylajit. Luontomatkailuyrittäjät tarjoavat alueilla erilaisia ohjelmapalveluita kuten kelkka- ja koirasafareita.

Tutkimus tuo esiin myös kehittämiskohtia. Kansalaisten mielestä parannettavaa olisi erityisesti vesistöjen varsilla olevien metsien hoidossa. Luontomatkailulle tärkeillä alueilla tulisi puolestaan aiempaa enemmän hyödyntää pienipiirteistä metsien käsittelyä avohakkuiden sijaan ja välttää voimakasta maanmuokkausta.

Valtion maiden haltijalle odotusten yhteensovittaminen on haastavaa. Esimerkiksi metsäautotiet edistävät useimpien mielestä saavutettavuuden kautta virkistyskäyttöä, joidenkin mielestä taas virkistysympäristön ei tarvitse ollakaan liian helposti tavoitettavissa.

Metsähallitus hoitaa valtion talousmetsiä monikäyttömetsinä

Metsähallitus hoitaa valtion talousmetsiä monikäyttömetsinä, joissa virkistyskäyttö otetaan korostetusti huomioon puuntuotannon rinnalla. Monikäyttömetsien hoito on osa laajempaa luonnonvarojen hoitoa, jota Metsähallitus suunnittelee yhteistyössä paikallisten sidosryhmien kanssa. Monikäyttömetsissä maisema ja riistan elinolosuhteet otetaan huomioon. Vesistöjen ja ulkoilureittien varsille jätetään metsäisiä suojavyöhykkeitä, ja erityiskohteita käsitellään tavanomaista pienipiirteisemmin pienaukko-, väljennys- ja säästöpuuhakkuin. Monikäyttömetsien hoidossa otetaan virkistyskäytön lisäksi huomioon monimuotoisuus, porotalous ja saamelaiskulttuuri.

UlkoilunMaailma.fi / Lähde: Metsäntutkimuslaitos

Luitko jo nämä?

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika