Ulkoilma 15.9.2012

Hämeen ELY-keskus teki Nastolan kunnan hakemuksesta rauhoituspäätöksen Koiskalaan 230 hehtaarin suuruiselle alueelle, josta 18 hehtaaria on vesialuetta. Nastolan kunta tarjosi aluetta suojeltavaksi osana METSO-ohjelmaa, ja ympäristöministeriö hyväksyi kohteen ohjelmaan. Vaikka tällä hetkellä alueen nuorten metsien ja taimikoiden osuus on vielä suuri, ympäristöministeriö piti aluetta sen monipuolisuuden, sijainnin ja koon vuoksi suojelun arvoisena.

Nyt rauhoitettu Lapakiston luonnonsuojelualue käsittää kangasmetsiä lehtomaisista kankaista karukkokankaisiin ja kallioalueita. Sille ovat tyypillisiä kuusivaltaiset rantametsät ja karummat mäntyvaltaiset kalliokumpareet. Vaikka alueella on aikanaan tehty laajoja hakkuita, rannoille on jätetty puustoa. Ahvenlammin lounaispuolella on laaja vanha männikkö, jossa kasvaa sekapuuna kuusia, koivuja ja joitakin haapoja. Myös Lapakisto- ja Sammalisto-lampien rannoilla on luonnonoloiltaan hyvin säilynyttä vanhaa kangasmetsää. 

Alueen merkittävin suokohde on noin yhdeksän hehtaarin laajuinen luonnontilainen Sammalistonsuo. Suolla on useita suotyyppejä, kuten kangas-, isovarpu- ja sararämettä. Suon läpi kulkevan Sammaliston laskupuron varrella on pieniä nevalaikkuja ja silmäkkeitä.

Myös uusi retkeilyreitti

Kunnan on tarkoitus avata alueelle retkeilyreittejä ja rakentaa niitä tukevia rakenteita sekä perustaa nuotiopaikkoja päiväretkeilyä varten.

Lapakiston luonnonsuojelualue on ensimmäinen kunnan omistama kohde, jonka suojelusta Hämeen ELY-keskus maksaa korvauksen. Nastolassa on tähän mennessä suojeltu 35 hehtaaria yksityismaita vapaaehtoisuuteen perustuvassa METSO-ohjelmassa.

UlkoilunMaailma.fi / Lähde: Hämeen ELY-keskus

Luitko jo nämä?

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika