Ulkoilma 10.9.2015

Metsähallituksen luontopalvelut on julkaissut luonnoksen Joutenveden–Pyyveden Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta. Suunnitelmassa linjataan tavoitteet alueen luontoarvojen ja muiden arvojen suojelemiseksi ja toimenpidetarpeet tavoitteisiin pääsemiseksi. Tavoitteena on mm. turvata saimaannorpan pesimärauhaa, hoitaa lehtoja ja perinnemaisemia sekä ohjata virkistyskäyttöä valtion maille perustettaville taukopaikoille. Luonnoksesta voi antaa palautetta 9.10.2015 saakka.

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa tarkastellaan Joutenveden–Pyyveden Natura-aluetta mm. luonnon- ja maisemanhoidon sekä virkistyskäytön ja luontomatkailun tarpeiden näkökulmasta. Suojeluarvoista merkittävin on uhanalainen saimaannorppa, jonka keskeisiin elinalueisiin Joutenvesi kuuluu. Alueella arvioidaan elävän n. 20–30 norppaa.

Suunnitelma ohjaa alueen valtion maiden hoitoa ja käyttöä. Saimaannorpan pesimäaikaisen häiriön riskiä vähennetään ohjaamalla talviaikaista kulkua pois tärkeimmiltä pesimäluodoilta ja -saarilta. Niillä liikkumista rajoitetaan tammikuun alusta huhtikuun loppuun. Vesistön virtaisuus ja vaativat jääolosuhteet vähentävät häiriötä myös luonnostaan. Alueen virkistyskäyttö painottuukin sulan veden aikaan ja silloin liikkuminen on jokamiehenoikeuksien mukaisesti sallittua entiseen tapaan. Vesialueilla liikkumiseen hoito- ja käyttösuunnitelma ei tuo muutoksia.

Retkeilykohteena Joutenveden alue on erämainen saaristosokkelo kahden kansallispuiston, Linnansaaren ja Koloveden, välissä. Leiriytymisen ohjaamiseksi suunnitelmassa esitetään kevyesti varusteltujen taukopaikkojen perustamista Oravin ja Koloveden kansallispuiston väliselle taipaleelle. Telttailuun soveltuvat taukopaikat kuivakäymälöineen palvelisivat erityisesti melojia ja ohjaisivat käyttöä valtion maille vähentäen mahdollista häiriötä yksityisillä rannoilla.

Suojelualueen luonnonhoidon pääpaino on lehtojen ja lehmusesiintymien hoidossa. Havupuustoa poistamalla vapautetaan kasvutilaa lehtipuille ja lisätään valon määrää metsänpohjalla. Alueella on lisäksi vanhoja laidunmaita, joiden hoitaminen laidunnuksin ja vesakkoa raivaamalla palvelisi sekä perinnebiotoopin lajistoa että maiseman säilymistä avoimena. Valtaosa alueesta jätetään kehittymään luonnontilaan ilman erityisiä ennallistamistoimia.

Hoito- ja käyttösuunnitelman linjauksiin voi tutustua Metsähallituksen verkkosivuilla (www.metsa.fi/hks), joilla suunnitelman luonnos ja sen tiivistelmä ovat nähtävillä. Sidosryhmille on lähetetty lausuntopyyntö. Lisäksi jokainen aiheesta kiinnostunut voi antaa luonnoksesta palautetta 9.10.2015 saakka.

Lausuntokierroksen jälkeen suunnitelma viimeistellään. Metsähallituksen hallinnassa olevien valtionmaiden osalta hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistaa Metsähallituksen luontopalvelujohtaja.

Hoidon ja käytön suunnittelun tukena on ollut yhteistyöryhmä, joka on tuonut työhön alueen erilaisten käyttäjien näkökulmaa. Ryhmässä ovat edustettuina alueen sijaintikunnat, riistanhoitoyhdistykset, kalastusalueet, Oravin kyläyhdistys, luonnonsuojelupiirit, maakuntaliitot ja ELY-keskukset. Erikseen on kerätty myös metsästysseurojen ja luontomatkailuyrittäjien näkemyksiä. Suunnitelma on laadittu osana EU-rahoitteista Saimaannorppa-LIFE -hanketta, jonka tavoitteena on mm. lisätä norppatietoutta ja edistää lajin suojelua.

Luitko jo nämä?

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika