Ulkoilma 24.11.2014

Vienan reitti kulkee valtion maalla noin 20 kilometrin verran. Reittiä ja sen varrella olevia kulttuuriperintökohteita on dokumentoitu osana kulttuuriperintöinventointeja. Vienan reitistöä on tutkittu sekä vanhojen 1860-luvun pitäjänkarttojen ja 1910-1940 –lukujen metsätalouskarttojen avulla että yhteistyössä paikallisasukkaiden kanssa, joilta on saatu tietoja reitin suhteen. Maastokartoituksissa näitä tietoja on tarkastettu ja reitistä on siten saatu paljon uutta tietoa. Viime kesänä inventoitiin metsätalousmailla 1860-luvun kartassa näkyviä reitin osia Aittojärven eteläpuolella sekä Härkövaarassa. Nämä kohdat poikkeavat maakuntakaavaan merkitystä reitistä. Lisäksi tarkastettiin 1910-luvulla metsätalouskarttaan merkityt polun osat Tornionkankaalla. Kaikilla inventoiduilla kohteilla havaittiin joitakin merkkejä reitistä, mutta sen säilyneisyys vaihteli suuresti. Kohteet tallennetaan Metsähallituksen järjestelmiin ja inventoinneista tehdään vuosittain raportit, jotka toimitetaan Museovirastoon. Viime kesän Suomussalmen inventointiraporttia tehdään parhaillaan ja se valmistuu huhtikuun loppuun mennessä. Raportti on julkinen ja valmistuttuaan se on kaikkien saatavilla.

Vienan reitin lisäksi on Suomussalmen metsätalousmailta inventoitu lähes 600 muuta kulttuuriperintökohdetta. Kohteissa kuvastuu alueen pitkä ja rikas historia 8 000 vuoden ajalta vanhimpien kohteiden ollessa kivikautisia asuinpaikkoja ja nuorimpien 1950-luvulla autioituneita maatiloja.

Kaikki kulttuuriperintökohteet otetaan huomioon metsien käsittelyssä. Metsähallitus huomioi valtion mailla sijaitsevan kulttuuriperinnön omasta aloitteestaan muinaismuistolakia laajemmin, sillä muinaisjäännösten lisäksi suojellaan myös nuorempi metsien kulttuuriperintö. Vienan reittiä koskevissa toimenpiteissä pyydetään lausunnot Museovirastolta, jota alueella edustaa Kainuun museo. Metsähallitus noudattaa viranomaispäätöksiä ja yhdessä laadittuja ohjeita. Pulkkisenautiosta pyydetyn ja saadun lausunnon perusteella Metsähallitus ei tule tekemään alueella hakkuita. Vienan reitistä ja sen jatkokäytöstä keskustellaan seuraavan kerran tammikuussa Kainuun liiton kokoon kutsumassa kokouksessa.

Lähde: Metsähallitus

Luitko jo nämä?

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika