Ulkoilma 10.7.2014

Koillismaan asukkaiden asenteet luonnonsuojelua kohtaan ovat muuttuneet myönteisemmiksi kuin kymmenen vuotta sitten. Myös matkailu nähdään myönteisemmin ja sitä pidetään Koillismaan talouden tukipilarina. Luonnonsuojelun koetaan edistävän matkailua, mutta luontoa arvostetaan yhä kasvavassa määrin myös aineettomana arvona.

Tutkimukseen vastanneet Koillismaan asukkaat kokivat alueen luonnolla olevan aineetonta arvoa, jonka vuoksi luontoa tulisi suojella myös tuleville sukupolville. Luonnonsuojelun koettiin vaikuttavan erityisen myönteisesti maiseman kauneuteen, ympäristön viihtyisyyteen, luonnon monimuotoisuuteen sekä edistävän matkailuelinkeinoa. Toisaalta luonnonsuojelun koettiin osin rajoittavan jokamiehenoikeuksia ja taloudellisen toiminnan harjoittamista.

Asukkaat tukevat matkailun kehittämistä alueella. Vastaajat kokivat matkailun positiivisena asiana ja tärkeänä aluekehityksen veturina Koillismaalla. Asukkaat olivat halukkaita kehittämään matkailua entisestään ja lisäämään matkailijoiden määrää alueella. Rukan ja Syötteen matkailukeskusten koettiin hyötyvän matkailuelinkeinosta eniten. Matkailun koettiin vaikuttavan erityisen positiivisesti alueen talouteen lisäten työllisyyttä. Matkailun arvioitiin myös edistävän palveluiden ja infrastruktuurin säilymistä ja kehittymistä alueella. Matkailun negatiivisten vaikutusten koettiin kohdistuvan fyysiseen ympäristöön lisäten ympäristön saastuneisuutta, roskaisuutta ja kuluneisuutta.

Asenteissa tapahtunut muutosta

Vertailu kymmenen vuotta sitten toteutettuun tutkimukseen osoitti, että kymmenen vuoden aikana luonnonsuojeluun liittyvissä asenteissa on tapahtunut muutoksia myönteiseen suuntaan. Merkittävimmät muutokset liittyivät luonnonsuojelun myönteisiin vaikutuksiin työllisyyttä, taloudellista kehitystä ja ympäristön arvostusta kohtaan.

Tutkimuksen mukaan nuoret, korkeasti koulutetut ja matkailukeskuksessa asuvat suhtautuvat Koillismaan alueen muuta väestöä positiivisemmin sekä matkailua että luonnonsuojelua kohtaan. Vaikka tutkimuksessa ei suoraan selvitetty paikallisten asenteita kaivostoimintaa kohtaan, kuvastivat useat vastaukset paikallisten huolta kaivostoiminnan mahdollisista vaikutuksista Ruka-Kuusamon alueen matkailulle ja luonnolle.

Paikalliset mukaan päätöstentkoon ja suunnitteluun

Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään muun muassa Oulangan ja Syötteen kansallispuistojen kehittämisessä. Lisätietoa kaivataan siitä, millä keinoilla paikalliset asukkaat voisivat nykyistä paremmin osallistua suojelualueita koskevaan päätöksentekoon.

Oulun yliopiston maantieteen laitos ja Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalvelut selvittivät Kuusamon, Taivalkosken ja Syötteen asukkaiden asenteita matkailua ja luonnonsuojelua kohtaan. Tutkimus toteutettiin osana kansainvälistä hanketta, jonka tavoitteena on lisätä paikallisten osallisuutta luonnonsuojelualueiden toiminnan kehittämisessä.

Lähde: Metsähallitus / Kuva: Mika Mannonen

Luitko jo nämä?

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika